اساسنامه انجمن
آموزش در هر زمينه اي و در هر سطحي كه باشد امري است اجتماعي كه از جامعه مايه مي گيرد. در همين روند پرتكاپوست كه با عناصر پرورش عجين مي گردد. بدين ترتيب ناگفته پيداست كه چنين جرياني براي آنكه رسا باشد و نيازهاي اساسي جامعه و فرد را جواب گويد بايد پيوسته از جهات و ديدگاه هاي گوناگون مورد پژوهش قرار گيرد.
به انگيزه آنچه بيان شد ، گروهي از دلبستگان آموزش و پرورش به تأسيس انجمن پژوهش هاي آموزشي كه اساسنامه آن در 22 ماده تنظيم شده است همت گمارده است .
اساسنامه :
ماده 1 - نام انجمن :
انجمن پژوهش هاي آموزشي پويا .
ماده 2 - موضوع انجمن :
انجمن به منظور پژوهش و ترويج پژوهش در زمينه هاي آموزشي تشكيل مي شود.
2-1 جمع آوري و تجزيه و تحليل ارقام و اطلاعات مربوط به جنبه ها و عوامل گوناگون آموزش و پرورش در ايران و نتيجه گيري از آنها.
2-2 جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به نظامهاي گوناگون آموزشي وپرورشي و نوآوريها و پديده هاي آموزش و پرورش در سطح جهاني به منظور بررسيهاي مقايسه اي و نتيجه گيري از آنها براي كمك به حل مسايل آموزش و پرورش ايران.
2-3 تهيه طرح هاي تجربي و مطالعاتي و پيشنهاد به سازمان مربوط.
2-4 تشكيل كنفرانس ها و سمينارهاي لازم براي بحث دراطراف مسايل مختلف آموزش و پرورش كشور .
2-5 مطالعه مستمر روي نظام آموزشي و شيوه هاي آموزشي در سطوح مختلف تحصيلي و ارايه نظرها و روشهاي اصلاحي .
2-6 تأليف ، ترجمه و انتشار كتاب و جزوه و نشريره و درج مقاله و گزارش در مطبوعات و تشكيل جلسات بحث و گفتگو.
2-7 ايجاد مركز منابع اطلاعات آموزشي و پرورشي و كتابخانه خاص پژوهش در آموزش و پرورش و راهنماي اطلاعاتي .
2-8 بررسي و مطالعه مستمر نشريات و كتابهاي مربوط به آموزش و پرورش و تهيه كتابشناسي تفصيلي .
2-9 جمع آوري تجربه ها و نمونه هاي كار همه كساني كه به نحوي دست اندر كار آموزش و پرورش هستند.
2-10 ايجاد نمايشگاه هاي كتاب و وسايل و مواد آموزشي و گزارش ها و نمودارهاي مربوط به كارهاي مؤثر و مفيدي كه در سراسر كشور انجام شده است.
ماده 3 - مركز اصلي :
مركز اصلي انجمن تهران است
هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم مركز اصلي انجمن را به هر نقطه ديگري در تهران تغيير دهد.
ماده 4 - تاريخ تشكيل و مدت انجمن :
از تاريخ اول اسفند ماه سال 1366 براي مدت نامحدود.
ماده 5 - تشكيل شعب :
انجمن مي تواند با تصويب مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تأسيس شعبه در داخل يا خارج كشور اقدام كند.
ماده 6 -شرايط عضويت :
1-6 اشخاص حقيقي و حقوقي زير مي توانند به عضويت انجمن در آيند.
الف - معلمان ، مديران ، مشاوران و كارشناسان آموزش و پرورش كشور.
ب - اعضاي هيئت هاي علمي دانشگاه ها و ساير مؤسسات عالي آموزشي .
پ - دست اندركاران پژوهش در زمينه هاي مربوط به آموزش و پرورش .
ث - مؤسسات و گروههايي كه به نحوي در امر آموزش و پرورش و تهيه كتاب و بررسي هاي رواني و سنجش استعداد كار مي كنند.
ج - ساير علاقمندان به مسائل آموزش و پرورش .
6-2 داوطلبان عضويت بايد علاوه بر پرداخت حق عضويت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع انجمن را قبول داشته و به آن عمل نمايند. پذيرش اعضاء جديد پس از تصويب هيئت مديره بعمل خواهد آمد.
6-3 اشخاص حقوقي عضو بايد نماينده ذيصلاح حقيقي خود را براي شركت در جلسات و اركان انجمن معرفي نمايند.
ماده 7 - اركان انجمن :
اركان انجمن عبارتند از مجامع عمومي و هيئت مديره و بازرسان .
ماده 8 - مجمع عمومي عادي :
مجمع عمومي عادي ظرف چهارماه اول هر سال تشكيل و نسبت به موارد زير شور و مذاكره و اتخاذ تصميم مي نمايد.
الف - رسيدگي به گزارش هيئت مديره و اظهارنظر درباره آن و تصويب خط مشي آتي و برنامه هاي انجمن .
ب - استماع گزارش بازرسان و تصويب ترازنامه و سود و زيان انجمن.
پ - انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان .
ت - تعيين حق عضويت اعضاء و نحوه پرداخت آن .
ماده 9 - حدنصاب تشكيل جلسات و اخذ رأي مجمع عمومي عادي :
9-1 جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اعضاي انجمن اصالتاً و يا وكالتاً رسميت مي يابد.
9-2 اعضايي حق شركت در جلسات مجامع را دارند كه تمامي حق عضويت خود را تا پايان سال مالي قبل از تشكيل جلسه مجمع پرداخت كرده باشند.
9-3 در صورتيكه در نخستين جلسه مجمع حد نصاب مقرر در بندهاي فوق حاصل نشود جلسه دوم ظرف مدت 15 روز دعوت خواهد شد. جلسه دوم با حضور از اعضاء اصالتاً و يا وكالتاً رسميت خواهد يافت .
9-4 اعضاي واجد شرايط براي شركت در جلسات مجامع مي توانند به عضوي ديگري كتباً وكالت بدهند . ولي هيچ يك از اعضاء نمي توانند در يك جلسه وكالت پيش از سه نفر را بپذيرند.
ماده 10 - تشريفات دعوت مجامع :
10-1 مجامع عمومي در هر زماني به دعوت كتبي هيئت مديره و يا يكي از بازرسان تشكيل مي شود.
10-2 از اعضاء انجمن مي توانند از هيئت مديره بخواهند كه اعضاي انجمن را براي تشكيل مجمع دعوت كند . در صورت عدم اجابت درخواست اعضاي متقاضي، بازرس انجمن مي تواند مجمع را دعوت به تشكيل كند.
10-3 دعوت نامه بايد با پست سفارشي و به نشاني اعلان شده از طرف اعضاء حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه مجمع و حداكثر ظرف مدت چهل روز قبل از آن براي اعضاء ارسال گردد. دعوتنامه مي تواند از طريق درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز آگهي گردد.
10-4 دعوت نامه ساعت ، تاريخ دقيق ، محل و دستور جلسه بايد قيد گردد.
10-5 مجامع دعوت عادي را بطور فوق العاده براساس تشريفات فوق مي توان دعوت كرد.
ماده 11 - مجمع عمومي فوق العاده :
وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
الف - تغيير مواد اساسنامه و يا اصلاح آنها.
ب - انحلال انجمن و تعيين هيئت تصيفه .
پ - ساير مواردي كه طرح آن در مجمع فوق العاده لازم باشد.
ماده 12 - حدنصاب تشكيل جلسات و اخذ رأي مجمع عمومي فوق العاده:
حد نصاب تشكيل جلسات مجمع عمومي فوق العاده تابع مقررات ناظر بر مجمع عمومي عادي است .
تصميمات جلسات مجمع عمومي فوق العاده با رأي مثبت اعضاي حاضردر جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 13 - هيئت مديره :
هيئت مديره انجمن مركب است از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل كه از بين اعضاي فعال و مؤثر انجمن توسط مجمع عمومي عادي براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت مأموريت آنها بلامانع است مجمع عمومي عادي در هر زماني مي تواند هر يك از اعضاي اصلي و يا علي البدل هيئت مديره را از سمت خود معزول نمايد.
ماده 14 -  وظايف هيئت مديره به قرار زير است :
هيئت مديره براي تحقق اهداف انجمن و در چارچوب مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع داراي اختيارات تام و مطلق است ، بخشي از اختيارات هيئت مديره به شرح زير است :
14-1 تهيه برنامه كار و فعاليت انجمن و اجراي آن .
14-2 تهيه و تصويب شكل سازماني انجمن .
14-3 تشكيل گروههاي خاص پژوهشي و هم آهنگ كردن فعاليت گروهها و تصويب طرحهاي آنها .
14-4 تهيه بودجه و ترازنامه انجمن براي تقديم به مجمع عمومي .
14-5 انتشار ترازنامه سالانه انجمن پس از تصويب مجمع عمومي .
14-6 تصويب قراردادها و تعهدات انجمن در موارد ضروري .
14-7 تهيه گزارش فعاليتهاي انجمن براي تقديم به مجمع عمومي .
14-8 انتخاب يك نفر مديرعامل و يك نفر مسئول امور مالي .
14-9 تعيين وظايف هر يك از اعضاي هيئت مديره و تقسيم كار ميان آنان .
ماده 15 - تشكيل جلسات و نصاب تصميمات هيئت مديره :
هيئت مديره حداقل هر 15 روز يكبار جلسه خواهد داشت . جلسات با حضور اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16 - مديرعامل :
هيئت مديره از اعضاي انجمن و يا خارج آن يكنفر را بعنوان مديرعامل تعيين خواهد كرد.
وظايف و مسئوليت هاي مديرعامل به شرح زير است :
16-1 امضاي نامه ها و قراردادهاي انجمن .
16-2 اداره كارهاي اداري و جاري انجمن .
16-3 امضاء كليه سندها ، چكها و اوراق تعهد آور مالي باتفاق يكنفر ديگر كه هيئت مديره تعيين خواهد كرد.
16-4 تهيه گزارش منظم از فعاليت هاي انجمن براي ارائه به هيئت مديره .
ماده 17 - وظايف بازرسان انجمن :
مجمع عمومي عادي هر سال 2 نفر را بعنوان بازرس از ميان اعضاي انجمن انتخاب خواهد كرد.
ماده 18 - وظايف و اختيارات بازرسان :
18-1 رسيدگي به دفاتر و حسابهاي انجمن .
18-2 تذكر نقايص و اشتباهاتي كه ممكن است در كارها مشاهده شود و كمك در رفع آنها .
18-3 تهيه گزارش در زمينه مسائل مالي وحساب هاي انجمن و تقديم آن به مجمع.
ماده 19 - سرمايه انجمن :
سرمايه انجمن مبلغ 000/90 ريال است كه به طور مساوي توسط مؤسسين تأديه گرديده است .
ماده 20 - ترتيب تقسيم سود :
در پايان هر سال مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاكات از درآمدهاي انجمن كه متشكل است از حق عضويت مأخوذه از اعضاء و درآمدهاي احتمالي انجمن مابقي براساس مصوبات و نظرات مجمع مصرف خواهد شد.
ماده 21 - سال مالي :
سال مالي انجمن در اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد.
ماده 22 - انحلال:
در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده انجمن منحل و هيئت تصفيه در همان مجمع بر طبق مقررات قانوني تعيين مي گردند.
اين اساسنامه در 22 ماده در تاريخ بيست و دوم آبان 1367 در مجمع مؤسس انجمن مطرح و به تصويب رسيد و سه نسخه از آن توسط هيئت رئيسه مجمع امضاء گرديد.

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 2712 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما